Browar pod zamkiem

Aktualności

WALENTYNKOWY KONKURS FOTO

2020-01-31

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie foto – do wygrania 3 vouchery.

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie foto – do wygrania 3 vouchery do wykorzystania na walentynkową randkę w Browarze Pod Zamkiem!

Zabawa trwa od 3 - 13 lutego 2020. Rozwiązanie 14 lutego o godzinie 12:00

Co zrobić żeby wygrać:

  1.  Zrób niebanalne, romantyczne zdjęcie z ukochaną osobą w dniach 3 - 13.02.2020 r.

  2. Opublikuj je na swoim profilu Fb lub Instagramie z hasztagiem #lovebrowarpodzamkiem i oznaczeniem @browarpodzamkiem.

  3. Wygrywają 3 najciekawsze zdjęcia.

Do wygrania: 

3 x VOUCHER w wysokości 200 zł

 

Regulamin konkursu „#lovebrowarpodzamkiem” w lokalu Browar Pod Zamkiem. 

 §1Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Wonar Hieronim Łangowski z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Czeska 19, 71-780 Szczecin, NIP 8510201776 (dalej: Organizator konkursu). 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Fb (dalej “serwis FB”) Instagram (dalej “Serwis Instagram”), dostępnej w Internecie pod adresem https://www.facebook.com/ https://www.instagram.com/ 

3. Serwis Facebook i Instagram nie są organizatorem niniejszego konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez te Serwisy ani w żaden sposób nie jest z nimi związany. 

4. Konkurs skierowany jest do klientów lokalu Browar Pod Zamkiem jak również obserwujących @browarpodzamkiem w Serwisie Facebook i  Instagram. 

5. Fundatorem nagród rzeczowych w konkursie jest Organizator konkursu. 

 

6. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

7. Przyjmowanie zgłoszeń w Konkursie trwa od dnia 3 lutego 2020 r. od godz. 10:00 do dnia 13 lutego 2020 r. do godz. 23:00. 

8. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

9. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 

10. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, w tym pracownicy Wonar Hieronim Łangowski w Szczecinie jak również członkowie najbliższych rodzin w/w osób, tj. ich małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym pożyciu, rodzice tych osób lub rodzice małżonków, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 

11. Głównym założeniem konkursu jest promocja lokalu Browaru Pod Zamkiem.

 

 § 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie samodzielnie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie, treść niniejszego Regulaminu i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu; 

b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski; 

c) posiada własne konto w Serwisie Facebook i Instagram, przy rejestracji którego podała swoje prawdziwe dane osobowe, 

d) udzieliła odpowiedzi na zadanie konkursowe umieszczone na fanpage‘u Browaru Pod Zamkiem w Serwisie Facebook, w Serwisie Instagram oraz na www.browarpodzamkiem  w terminie od dnia 3 lutego 2020 r. od godz. 10:00 do dnia 13 lutego 2020 r. do godz. 23:00;

 2. Przed przystąpieniem do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik, powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z jego zaakceptowaniem.

 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze zwolnieniem Serwisu Facebook i Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z organizacja konkursu. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych Uczestników w celu przeprowadzenia konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.). 

5. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w Konkursie niezgodnie z Regulaminem Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. 

6. W razie uzyskania przez Uczestnika Konkursu prawa do nagrody, Organizator może od niego zażądać złożenia pisemnego oświadczenia, o spełnianiu warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, w wyznaczonym przez niego terminie. Odmowa złożenia oświadczenia lub niedostarczenie go w terminie oznacza rezygnację Uczestnika Konkursu z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich jego roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 

 

§ 3 Przebieg konkursu i sposób przydzielenia nagród 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zrobić sobie niebanalne, romantyczne zdjęcie z ukochaną osobą  (w dowolnej lokalizacji), a następnie opublikować je w Serwisie Facebook lub Instagram, oznaczając zdjęcie hasztagiem #lovebrowarpodzamkiem oraz oznaczając konto @browarpodzamkiem - od dnia 3 lutego 2020 r. od godz. 10:00 do dnia 13 lutego 2020 r. do godz. 23:00.

 2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz, poprzez opublikowanie jednego zdjęcia zgodnego z zadaniem konkursowym. 

3. Każde następne zdjęcie opublikowane przez tego samego Uczestnika nie będzie brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu przez Organizatora. 

4. Konkurs polega na wyłonieniu – spośród autorów wszystkich prawidłowo opublikowanych zdjęć, które wezmą udział w Konkursie i spełnią wymogi Regulaminu – 3 zwycięzców.

 

 § 4 Nagroda i zasady wyłonienie Zwycięzcy 

1. Nagrodą w konkursie jest jeden VOUCHER z Puli Nagród.

 2. Pula Nagród zawiera 3 VOUCHERY o wartości 200 zł do wykorzystania w lokalu Browar Pod Zamkiem.

3. Konkurs polegać będzie na weryfikacji warunków i wyłonieniu Zwycięzców.

 4. Zwycięzcami zostaną 3 osób, które w niebanalny sposób zaprezentują wzajemną miłość.

 

 § 5 Przyznawanie Nagród 

1. Zwycięzcy Konkursu wyłonieni przez Organizatora zostaną ogłoszeni na fanpage‘u lokalu Browar Pod Zamkiem w Serwisie Facebook w terminie 14 lutego 2020 do godziny 12:00.

 2. Zwycięzcy Konkursu o wygranej zostaną powiadomieni także za pomocą wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook („Komunikat dla Zwycięzcy”). 

3. W prywatnej wiadomości, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu Zwycięzca otrzyma także swój indywidualny kod aktywacyjny. Kod ten Zwycięzca będzie zobowiązany podać przy dokonywania odbioru nagrody. Podanie kodu aktywacyjnego jest niezbędne celem odbioru nagrody. 

4. W przypadku Zwycięzców nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, którzy samodzielnie wzięli udział w konkursie będą oni również poproszeni o przesłanie zgody przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie, treść Regulaminu oraz przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z konkursem. 

5. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w zakresie jego danych zamieszczonych w Serwisie Facebook i Instagram na fanpage’u lokalu Browar Pod Zamkiem.

 6. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą konkursu. 

8. Nagrodę należy odebrać osobiście w lokalu  Browar Pod Zamkiem znajdującym się przy ul. Panieńska 12 w Szczecinie w terminie 14 - 16 lutego 2020 w godzinach 12:00 do 21:00.

9. Nagroda zostanie wydana po podaniu imienia i nazwiska zgodnego z nazwą użytkownika Serwisu Facebook lub Instagram oraz kodu aktywacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, a w przypadku zwycięzców nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, którzy samodzielnie wzięli udział w konkursie także po dostarczeniu przez nich zgody ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie, treść Regulaminu oraz przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu.

10. Organizator zastrzega, że nagroda ma charakter rzeczowy i nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania nagrody przez Zwycięzcę. 

12. Nagroda, które nie zostanie wydana w Konkursie pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

 

§ 6 Postępowanie Reklamacyjne 

1. Uczestnicy konkursu mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Konkursu. 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 5 dni od zakończenia konkursu. 

3. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 4. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres Browar Pod Zamkiem ul. Panieńska 12, 70 - 535 Szczecin.

5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do kontaktu (adres zamieszkania, bądź adres e-mail), jak również zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

 6. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora. 

7. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. 

8. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wysłanie odpowiedzi na reklamację listem poleconym w ww. terminie uznaje się za dochowanie terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

9. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Organizatora w sposób wskazany w zgłoszeniu. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
 

 § 7 Postanowienia Końcowe 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Wonar Hieronim Łangowski z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Czeska 19, 71-780 Szczecin, NIP 8510201776. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród oraz zamieszczeniem listy zwycięzców na fanpage’u lokalu Browar Pod Zamkiem, a także rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 2. Nagroda otrzymana przez Laureata z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu podlega obowiązkowi zwrotu na rzecz Organizatora. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.browarpodzamkiem.pl. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają tylko postanowienia niniejszego Regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu, z poszanowaniem praw do uzyskania nagrody nabytych już przez Uczestników i bez pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników. 

6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub których nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

7. Spory wynikające z niniejszego Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny.

Uwaga, ta strona używa COOKIES.

Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Zamknij

POBIERZ MENU
Browaru Pod Zamkiem

X